Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij respecteren jouw privacy!

Qualooba respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Privacyverklaring Qualooba

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 • Website (hierna ook “De website”): qualooba.com
 • Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): 

          Qualooba, onderdeel van Ruiter Retail v.o.f.

          Rigtersbleek Zandvoort 10 - 1.10 

          7521 BE Enschede

          KvK-nummer: 80108326.

 

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.


Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.


Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 • De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is.De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

          - vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;

          - vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 • Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 


Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

 • Uw gegevens worden verzameld door Qualooba en onze externe verwerker Shopify (voor het beheren van onze webshop). Shopify heeft ook een eigen privacyverklaring, deze is te lezen via https://www.shopify.com/legal/privacy.
 • Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 • Qualooba verwerkt de volgende persoonsgegevens:

- Op het moment dat u onze website bezoekt:

     - Informatie over uw webbrowser, uw IP-adres en tijdzone;

     - Informatie over de pagina’s die u bezoekt op onze website en producten die u bekijkt.

- In het geval u een account aanmaakt op de website:

     - Uw voornaam en naam;

     - Uw e-mailadres;

     - Uw wachtwoord (versleuteld);

     - Uw adres(sen).

- In het geval u een contactformulier invult:

     - Uw naam

     - Uw e-mailadres

     - Uw telefoonnummer (optioneel)

- In het geval u een bestelling plaatst:

     - Uw voornaam en naam;

     - Uw adres;

     - Uw e-mailadres.


 • Qualooba verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

          - Om diensten en producten bij u af te leveren;

          - Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

          - Verzenden van onze nieuwsbrief;

          - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

          - Facturatie en het afhandelen van uw betaling;

          - Het uitvoeren van onze wettelijke verplichtingen, zoals het verwerken van gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Artikel 7 – Geautomatiseerde besluitvorming

De beheerder neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben van personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Qualooba) tussen zit.

 

Artikel 8 – Delen van persoonsgegevens met derden

De beheerder verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Artikel 9 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@qualooba.com 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

De beheerder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link


Artikel 10 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 11 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende e-mailadres: privacy@qualooba.com.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

 

Artikel 12 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 


Artikel 13 - Cookies 

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.  
 • Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

- Noodzakelijke (of functionele) cookies: deze helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

- Statistische cookies: deze helpen Qualooba begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporten. U beslist zelf of u deze cookies wilt toestaan. Voor de statistische cookies wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Wilt u meer lezen over hoe Google uw persoonsgegevens gebruikt, lees dan het volgende artikel

- Marketing cookies: deze worden toegevoegd door onze marketingpartners. Deze cookies kunnen gebruikt worden om een profiel van uw interesses op te bouwen om u later relevante advertenties te kunnen laten zien. Mocht u deze cookies niet willen toestaan, dan zult u geen gerichte advertenties zien voor uw interesses. Mocht u meer willen weten over hoe deze gerichte advertenties werken, lees dan eens het volgende artikel.

- Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Dit natuurlijk alleen nadat u hier toestemming voor gegeven heeft.

- Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen.

Mocht u uw voorkeurinstellingen voor cookies willen aanpassen, klik dan hier: Mijn cookie voorkeuren aanpassen


Artikel 14 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 15 – Beveiliging van persoonsgegevens

Qualooba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@qualooba.com.


Artikel 16 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

Artikel 17 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: info@qualooba.com.